“Quê Hương Gấm Vóc ” _

16/11/2017 _ TRÀNG-AN _     Là xã thuộc thị-xã Đông -Triều, tỉnh Quãng -Ninh _ Tràng -An có diện- tích 9.51 km vuông dân số , năm 1.999 là 4726 người _ Mật độ dân 497 người/Km vuông _ Tràng-An đã được Unesco xếp là Di-Sản Nhân loại năm 2014 _ Wikipedia 

Hình by J.P Avril _ Paris 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *