Hinh trong tuần _ “Công qủa “

03/9/2019_ Đại lễ Vu-Lan / Chùa Linh-Thứu */ Củ-Chi .

 

 

* Tu viện Linh Thứu số 307/4 tổ 7, đường Nguyễn Thị Nê, xã Phú Hoà Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM

___________________________________________________

Mat : M9_Aqualia MS 28mm/2
by daymado.com


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *