Hôm nay

2/6/2017_ Bụi hoa bên đường _

 

M-240 / Lens _ MS-G 28/2
Daymadi.com 


4 comments on “Hôm nay

  1. Nghị says:

    Câu này quá hay đi rồi: Biết thưởng Hoa là biết hưởng thú phong lưu rồi ! Hoa dại hay hoa “thiệt” sá gì !

  2. Cao Dung² says:

    Than’ phu.c tac’ gia² da² co’ duyên may gap duoc bu.i hoa câm² chuong’ (oeillets) bên dùong. Thùong thi` hoa câm² chuong’ không phai² là hoa d.ai và duoc bàn tay con nguoi` vun trông` trong vùon nên hiêm’ khi tim` thây’ bên v.ê dùong. Da² thê’ lai thêm hai doa’ bông hông` âp’ u² bui hoa này nua² thi ` qua² là tuyêt diê.u !!! Hoa câm² chuong’ da.i sao dep qua’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *