Thiền Viện Trúc Lâm Trí-Đức

21/8/2016 _ Thiền Viện Trúc Lâm Trí Đức ở Ấp 5, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai.

Kich chuôt để phóng lớn hình 
L1001588-Edit

L1001586-Edit

L1001594-Edit

L1001598-Edit

Thư pháp ! L1001609-Edit

Cuốn kinh Pháp Cú lớn nhất nước
L1001603-Edit

L1001592-Edit
Mat: Leica M 240_21mm/3.4 Super-Angulon
_ by daymadi.com 


2 comments on “Thiền Viện Trúc Lâm Trí-Đức

 1. CaoDung² says:

  Trong 10 Truc’ Lâm Thiên` Viên trai² dài trên dât’ nuoc’ Vietnam (không kê² Thiên`Viên Truc’ Lâm Phu’ Quôc’), Truc’ Lâm Thiên`Viên Tri’ Duc’ o² Long Thành là noi co’ quyên² thu phap’ (duoc goi là ‘Bat’ Nha² Tâm Kinh) lon’ nhât’ VN.
  Minh` da² duoc dên’ tham quan TLTV Yên Tu² (Quang² Ninh), TLTV Dàlat-Lâm dông` và TLTV Bach Ma² (Huê’).
  Môi² Thiên` Viê.n, mac dù duoc xây cât’ theo môt hoa dô` gân` giông ‘nhu nhau, công² Tam quan, Chanh’ diê.n, Lâù chuông, diê.n Tang, die.n Ni vv, nhung phai² công nhân môi ² Thiên` Viê.n co’ môt sac’ thai’ rât’ riêng biêt.
  TLTV Dalat duoc xây trên ngon nui’ Phung Hoàng, nhin` ra hô` Tuyên` Lâm, phong canh² qua’ huu² tinh`, trong khi TLTV Bach Ma² to.a la.c trên môt son dao²giua² long` Hô` Truôi`, trong vùon quôc’ gia Bach Ma², khach’ tham quan cu’ ngo² nhu la.c vào thiên thai khi dên’ dây.
  Cam’ on ngùoi câm` may’ da², qua môt sô’ anh² gioi’ han, gioi’ thiêu môt thang’ canh² moi’ chiêu moi` khac’h thâp phuong.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *