Archives:

Smart Phones !

07/10/2017 _ Thời trang … ! iPad, iPhone, facebook, tweeter  … Căn bịnh thời đại này đã được diễn tả một cách ngộ nghỉnh, dịu dàng và tươi mát qua cách nhìn của người bạn ảnh Lê minh Châu .    ________________ Ảnh Lê Minh Châu