Archives:

Cành nếp non

06/10/2-17  _ Nhánh nếp non , còn xanh hơn đọt chuối , là chất liệu tình cờ  của món cốm,  tượng trưng cho mùa Thu Hà-nội !    Theo truyền thuyết ,  một năm vào mùa gió dữ , đê vỡ nước tràn ngập cánh đồng bát ngát chỉ cỏn chờ ngày để gặt. Người • Read More »