Archives:

Khất thực

26/09/2017 _ Tiếp tục với bạn ảnh Lê minh Châu qua  chuyến đi Luang prabang Khắt Thực là một đề tài rất hay, là điễm đặc thù của Đạo Phật, củng là điễm nóng gây tranh luận trong nội bộ PG, giữa Đại Thừa và Nguyên Thuỷ, rất nhiều người, trong đạo và ngoại đạo, • Read More »